We talk to Simon Gambold, BDTA President, about Dental Showcase 2008.